Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Waterberging Hilversum

Nieuw waterbergingsgebied biedt ruimte aan natuur en recreatie

Crezéepolder, terug naar een zoetwatergetijdengebied

Van een polder met agrarische bestemming naar een zoetwatergetijde natuurgebied met recreatiemogelijkheden

Langerak, ecologische herinrichting

Van een polder met agrarische bestemming naar een natuurgebied

Middel- en Oostduinen, herinrichting van het waterwingebied

Verbetering biodiversiteit door herinrichting van het waterwingebied op Goeree-Overflakkee

Schalterberg, infiltratieproject

Mitigatie van effecten van winning door infiltratie van beekwater middels plassen

Haaksbergen, hergebruik effluent

Hergebruik van effluent RWZI in de landbouw om gewasschade in droge perioden  te voorkomen

Helmond, infiltratie van beekwater in de Stippelberg

Wateraanvoer in de hoge zandgronden, is dit terugwinbaar?

Neerijnen, freatische winning in een nat natuurgebied

Samenvoegen natuurgebied met waterwingebied, herverdeling putten en spoelwater gebruiken om gebied te vernatten

Roodborn, grondwaterbescherming met natuur en boeren

Natuur op kwetsbare gronden, minder uitspoeling landbouw en een fraai landschap

Castricum, schoonwater vallei

Kwel en regenwater vasthouden in de binnenduinrand

Noord-Brabant, Schoon-Water

Stimuleringsproject in Brabant om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden

Epe, infiltratieproject

  Mitigatie van effecten van winning door infiltratie van beekwater middels plassen

Breevenen, kwelnatuur op diepe waterwinning

  Nieuwe drinkwaterwinning in combinatie met natuur- en plattelandsontwikkeling

Engelse Werk, stadspark in Zwolle

Vroegtijdig overleg en het formuleren van een  gezamenlijk doel leiden ertoe dat alle belangen een plek hebben in het eindresultaat

Budel, verdiepen van winning

Beter beschermde waterwinning, hogere grondwaterstanden voor elzenbroekbos

Heumensoord, winning in een droog natuurgebied

Convenant waarborgt toegankelijkheid recreatiegebied en veiligheid waterwinning

Emmen, dierentuin en waterwinning

Dierentuin verplaatst, ruimte voor centrumvernieuwing Emmen en beter beschermd grondwater 

De Punt, oppervlaktewaterwinning aan einde Drentse Aa gebied

Beekwaterwinning in combinatie met natuur, landbouw en recreatie door beschermende maatregelen

Ossendrecht, diepe grondwaterwinning in kwetsbaar natuurgebied

Door internationale samenwerking de waterhuishouding verbeteren en natuurwaarden verhogen

Oost-Brabant, uitruil van waterwinvergunningen

Winhoeveelheden herverdeeld, minder wateroverlast, minder verzilting en meer elzenbroekbos

Duinen, open infiltratie nieuwe stijl

    Intensievere infiltratie met gezuiverd rivierwater in combinatie met natuurherstel