Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Langerak, ecologische herinrichting

Van een polder met agrarische bestemming naar een natuurgebied

Gebied

In de polders bij Langerak heeft Oasen een waterwingebied en een zuiveringsstation De Steeg. Het gebied, van ongeveer 25 hectare,  ligt in de ecologische verbindingszone tussen Kinderdijk en de Zouweboezem bij Ameide. Het gebied is heringericht in 1998. Het doel was om een gevarieerd, natuurrijk veenweidegebied te ontwikkelen met bloemrijke hooilanden en weilanden, doorsneden door sloten met gevarieerde brede oevers. Dit is uitgevoerd als compensatie voor het waterwinnen.

Wateroever (bron: Oasen)

Ingezette maatregelen

Poelen: De ondiepe poelen in De Steeg met stilstaand water zijn ontworpen als voortplantingsplaats voor amfibieën als kikkers en padden. Voor het beheer van het grasland in dit natuurgebied is er gekozen voor een combinatie van grazen en maaien. Het noordelijke deel van De Steeg wordt begraasd door koeien. Het zuidelijke deel van De Steeg wordt begraasd door schapen. Wateren en oevers worden geschoond en greppels worden gefreesd. Alle maatregelen worden uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van de flora en fauna.

Waterpeil: Voor het in stand houden van het juiste waterpeil in De Steeg, pompt de windmolen het water rond in het natuurgebied en de stuw reguleert het peil. Een gedeelte van het gebied is geplagd en afgegraven, in het andere gedeelte is het waterpeil 20 cm opgezet. Hierdoor ontstaan natte gebieden, die in de winter en zomer ‘plas-dras’ zijn.

Natuurvriendelijke oevers: De oevers in De Steeg zijn natuurvriendelijk. Dit betekent dat de oevers geleidelijk overgaan van open water naar hooiland. Het hooiland bestaat uit een rijke vegetatie die kenmerkend is voor veengronden. Denk aan de Grote ratelaar, Moeraskartelblad en diverse mossen.

Iedere twee jaar worden de flora en fauna gemonitord.

Foto (Bron: Oasen)

Opbrengsten

Doordat het gebied nu een natuur doelstelling heeft en is heringericht ontwikkelt zich in dit gebied een gevarieerd, natuurrijk veenweidegebied met bloemrijke hooilanden en weilanden, doorsneden door sloten met gevarieerde brede oevers. Wel worden op het moment scherpere doelstellingen voor De Steeg bepaald om vooral de weidevogel weer terug te krijgen. Uit de monitoringsronde blijkt dat de aantallen de laatste jaren zijn gedaald.

Wateroever (bron: Oasen)

Meer informatie

Mariëlla Beker – Oasen

Dit project is toegevoegd in 2017.

Literatuur: