Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Maatregelen

Ingezette maatregelen

Bij de waterbedrijven is geïnventariseerd welke maatregelen al toegepast worden. Een overzicht hiervan:

Gebiedsbreed

Om tot gebiedsbrede maatregelen te komen, die voor ieder meerwaarde geven, is het nodig om in een vroeg stadium al een gedeelde visie te hebben

Gebiedsbreed

Gebiedsinrichting en waterhuishouding

Lokale  inrichtings- en waterhuishoudkundige maatregelen kunnen de grondwaterstand en –kwaliteit positief beïnvloeden.

Gebiedsinrichting en waterhuishouding

Kennisontwikkeling en bewustwording

Door samen kennis te ontwikkelen kunnen functies beter op elkaar afgestemd worden en wordt men beter bewust van elkaars wensen en belangen.

Kennisontwikkeling en bewustwording

Optimalisatie winveld

Door aanpassingen uit te voeren aan de putten of de winhoeveelheid te veranderen kunnen de effecten van een winning op de omgeving veranderd worden.

Optimalisatie winveld

Resultaten inventarisatie

Opsomming van de meest toegepaste maatregelen:

  • Maatregelen aan het puttenveld: met name het verplaatsen van putten en infiltratie van water
  • Opzet gezamenlijk beheer of Convenant, vaak in combinatie met tactische grondaankoop door waterleidingbedrijf
  • Kennisontwikkeling met andere partijen
  • Aanvulling met een aantal lokale “op maat uitgewerkte” maatregelen zoals:
    • het dempen of juist het aanleggen van sloten en greppels
    • het aanpassen van de bodemhoogte of het waterpeil
    • beheermaatregelen zoals plaggen en maairegime.

plaathje_grafiek