Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Engelse Werk, stadspark in Zwolle

Vroegtijdig overleg en het formuleren van een  gezamenlijk doel leiden ertoe dat alle belangen een plek hebben in het eindresultaat

Gebied

Ingeklemd tussen het stationsgebied van Zwolle aan de oostkant en de IJssel aan de westkant ligt het park Engelse Werk waar sinds begin jaren ’40 drinkwater gewonnen wordt voor de regio Zwolle. Engelse Werk is een gebied waar de ruimtelijke druk groot is door verschillende factoren: de nabije ligging van het spoor en verontreinigde grondwaterlocaties, de aanleg van de Hanzelijn en de nevengeul voor het project Ruimte voor de Rivier, de belangrijke recreatieve functie van het gebied voor Zwolle en de natuurwaarden van het gebied als onderdeel van het IJssellandschap

Wensen

Waterschap: aanleg nevengeul om waterveiligheid te kunnen garanderen

De locatie is aangewezen in het project Ruimte voor de Rivier om een nevengeul aan te brengen. Deze heeft tot doel dat bij hoogwaterstanden op de IJssel het peil minder hoog komt.

Natuurwaarden:  beheer waardoor natuurwaarden geborgd en verbeterd worden

 

 

engelwerk1 engelwerk2

Buurtschap: behouden van open karakter en creëren van oase van rust voor gebruikers

Het gebied voorziet de inwoners van Zwolle en omgeving van een recreatief uitloopgebied (wandelen, fietsen, etc).

Winning: Strategische winlocatie ingeklemd tussen spoorzone en de IJssel

Voor Vitens is dit de grootste winning in Overijssel, circa 12 miljoen kuub per jaar en daarmee een belangrijke winlocatie waar de gewonnen hoeveelheid ook noodzakelijk is voor de omgeving. Midden jaren ‘1990 was sprake van ernstige verontreinigingen in de  winputten afkomstig van het stationsgebied. In 2003 zijn daarom enkele putten losgekoppeld van de drinkwaterwinning. Deze putten worden nu ingezet als interceptiewinning. Dit water wordt na zuivering geloosd op de IJssel. Afstroming van verontreinigingen en de onzekerheid omtrent de toekomst blijft echter een risico vormen voor de drinkwaterwinning.

Maatregelen

Als eerste is een integrale en gezamenlijke gebiedsvisie opgesteld, uitgaande van alle belangen en tezamen met de belanghebbende partijen. Hierbij aanwezig waren: het buurtschap IJsselzone, de Gemeente, de Provincie, het Waterschap, Staatsbosbeheer en het landgoed Schellerberg. Nadat de gebiedsvisie was vastgesteld is het ontwerp van het winveld vormgegeven in wisselwerking met het ontwerp van de nevengeul. Daarna zijn aanvullende maatregelen uitgewerkt om te zorgen dat er geen schade optreedt aan de natuurwaarden (zoals de monumentale bomen in het Engelse Werk) en dat het waterwingebied en de putten goed aansluiten op het karakteristieke uiterwaardenlandschap met meidoornhagen.

Opbrengsten

Door samenwerking versterken verschillende functies nu elkaar. De stad Zwolle heeft nu in de nabije ligging een gebied waar het karakteristieke IJssellandschap verstevigd is en waarvan alle gebruikers gebruik kunnen maken (recreanten, drinkwaterwinning en natuur). Dit gebied draagt nu ook bij om de hoogwaterstanden op de IJssel te verlagen.

Meer informatie

Peter Salverda, Vitens
www.vitens.nl
Vitens

Dit project is toegevoegd in 2015.

Literatuur:

  • brochure: Waterwinning Engelse Werk Zwolle, als inspirerend voorbeeld. Vitens, juni 2014