Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Pilot natuur en waterwinning

Met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is verkend welke concepten interessant zijn voor functiecombinatie van drinkwaterwinning met natuur. De vraag die centraal stond, is: hoe kan het water uit natuurgebieden worden ingezet voor drinkwaterwinning, zonder negatieve effecten op die natuur.

Ingezoomed is op de landschapstypen beekdal en stuwwal. De volgende vragen zijn toegelicht op basis van fictief stroomdal:

  • hoe en hoe groot zijn de waterstromen in het gebied?
  • Hoe groot moet een gebied zijn om een bepaalde hoeveelheid water te kunnen leveren, op basis van globale kentallen?
  • Welke natuur is aanwezig en welke eisen stelt zij aan het hydrologische systeem?
  • Welke wintechnieken zijn beschikbaar en welke aanvullende maatregelen zijn mogelijk om win-win te creëren?
  • En, wat zijn mogelijke positieve en negatieve effecten op natuur en andere functies?

 

stroomdalberekening

Voorbeeld van concepten voor een beekdal

In dit onderzoek is het niet de bedoeling om concrete gebieden uit te werken, maar om winconcepten uit te werken met globale kentallen.

Uit de pilot blijkt dat voor de systeemtypen beekdal en stuwwal enkele (denk)richtingen beschikbaar zijn van hoe natuur en waterwinning gecombineerd kunnen worden. De grootste uitdaging bij de denkrichtingen is: hoe wordt het watertekort in de zomer overbrugt. Een vorm van berging,  aanvoer van infiltratiewater, zonering in het landschap of in de natuurwaarden zal nodig zijn om in beekdalen en stuwwalsystemen tot een winhoeveelheid te komen die interessant is voor drinkwaterwinning. Daarnaast kan het voorkomen (vooral aan de voet van een stuwwal) dat er lokaal water teveel is (kweldruk), welke door het oppervlaktewatersysteem zoveel mogelijk wordt afgevoerd. Door dit af te vangen en te gebruiken worden meerdere doelen bediend (verminderde afvoer voor waterschap). Dit concept wordt nu al in brakke polders met een hoge kweldruk toegepast of onderzocht. Ook blijkt dat voor iedere richting en iedere locatie aanvullend maatwerk nodig zal zijn. Commitment en een wil om er samen iets van te maken vanuit de belangengroepen is daarom noodzakelijk.

Belangrijk voor het zoekproces is om:

  • Gezamenlijk vanaf het begin op te trekken;
  • Duidelijk te hebben van elkaar wat belangrijk is en waarom; Welke afspraken / beheeropgaven zijn bepalend?
  • Voor het gebied zal een lokale detailstudie noodzakelijk zijn, veelal zal dit betekenen dat er een model wordt opgezet;
  • Concrete afspraken te maken voor het toetsen van de uitwerking (bv wat is het effect is “0”, is dit de 5 cm effectcontour uit een model of de “0”-lijn., Hoe ga je om met betrouwbaarheid van een model?

 

Indien u interesse heeft in het rapport, kunt u contact met ons opnemen.