Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Vanuit natuur

Voor natuurbeheerders is het belangrijk  dat de natuurdoelen gerealiseerd worden.

Belang

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Landschappen hebben als doelstellingen de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorische elementen en het mogelijk maken van de beleving daarvan. Vanuit natuurbescherming gezien, betekent een duurzame functiecombinatie drinkwaterwinning en natuur dat de winning van drinkwater geen nadelige effecten mag hebben op de natuurwaarden van een gebied. De natuurdoelen moeten, ook op lange termijn, worden behaald. Nationale en Europese richtlijnen, zoals vanuit de Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en Natuurnetwerk (EHS), zijn hierbij maatgevend.

Staatsbosbeheer werkt vanuit de visie ‘beschermen, beleven  en benutten’ (www.staatsbosbeheer.nl). Haar drie doelstellingen zijn:

biesbosch-de-pannekoek-griendkeet

 • Natuur, landschap en cultuurhistorische waarden beschermen. Staatsbosbeheer richt zich op het in stand houden van een zo groot mogelijke verscheidenheid aan Nederlandse landschappen en ecosystemen – voor huidige en toekomstige generaties.
 • Natuurbeleving mogelijk maken. Iedereen is van harte welkom om te genieten van de natuur. De interesse in de samenleving voor groen, landschap, klimaat en zingeving groeit. De recreatieve functie van natuur wordt daarom steeds belangrijker.
 • Natuurproducten benutten. Staatsbosbeheer levert milieuvriendelijke en vernieuwbare grondstoffen, zoals hout en biomassa. Maar ook zijn er ontwikkelingen op het gebied van grondstoffen en wind- en zonne-energie.

 

Met name de eerste doelstelling staat onder druk door factoren als verdroging, verzuring en vermesting. Staatsbosbeheer is dan ook op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden die deze bedreigingen verminderen en bijdragen aan het behalen van de natuurdoelen in haar gebieden.

Winst

Voor Staatsbosbeheer heeft de functiecombinatie drinkwater en natuur alleen kans van slagen als zowel de drinkwatersector als de natuurbeheerder deze samenwerking zien als een “win-win” situatie. Wat Staatsbosbeheer betreft, wordt in dat geval voldaan aan:

 • De natuurdoelen worden gerealiseerd. Nationale en Europese richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijnwater, Natura 2000 en Natuurnetwerk (EHS), zijn hierbij maatgevend.

  Laagveenplas

  foto: Flip Witte

 • Het ecohydrologisch systeem en de abiotische vereisten van de natuur zijn op orde, zowel wat kwaliteit als kwantiteit betreft.
 • Versnippering van natuurgebieden wordt verminderd, in grote robuuste eenheden worden de doelen gemakkelijker gerealiseerd
 • De doelen rond natuurbeleving en natuurproducten worden gerealiseerd (mits geen schade aan waterafhankelijke doelen optreedt).
 • Bovendien kan sprake zijn van een “win” als:
  • De samenwerking bijdraagt aan imago en maatschappelijk draagvlak;
  • De samenwerking leidt tot efficiënte inzet van middelen (meer bereiken met zelfde budget of met minder budget hetzelfde bereiken)
  • Het gezamenlijk belang bij de samenwerking leidt tot een effectieve belangenbehartiging.

Er wordt overigens al veel samengewerkt tussen beheerders en drinkwaterbedrijven, zoals in verschillende uitgewerkte voorbeelden bleek.

Voorbeelden

 • Epe: de gewonnen grondwaterhoeveelheid wordt aangevuld met infiltratie van beekwater, waardoor de hydrologische condities nauwelijks veranderen ter plaatse van de natuurgebieden.
 • Groningen: het oppervlaktewater wordt aan het einde van het systeem gewonnen, nadat het zijn nut voor de natuur (en landbouw) heeft gehad.
 • Castricum: het schone kwelwater uit de duinen dat van nature wegstroomt richting de bollenvelden, wordt opgevangen en kan voor diverse toepassingen gebruikt worden.

 

Lees meer over de gebruiksfunctie natuur