Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Vanuit drinkwater

Drinkwaterbedrijven hebben belang bij lange termijn zekerheid.

Belang

Drinkwaterbedrijven zijn sterk plaatsgebonden. Vanuit de drinkwaterproductiebedrijven loopt een ondergronds leidingnet dat is gedimensioneerd op verdeling naar de gebruikers. De aanleg van puttenvelden, inlaatpunten, waterproductiebedrijven, leidingnetten en monitorsystemen is kostbaar en vergt een zorgvuldige planologische inpassing. Aanpassingen aan drinkwaterproductiebedrijven en het leidingnet zijn dan ook investeringen die voor tientallen jaren gedaan worden. Drinkwaterbedrijven hebben daarom behoefte aan zekerheid voor de lange termijn.

Waterwingebied_web

Drinkwaterbedrijven willen kwalitatief goed water kunnen onttrekken – nu en in de toekomst –met acceptabele effecten op de omgeving en een zo laag mogelijke zuiveringsinspanning. Lokale factoren bepalen sterk welke bron voor drinkwater en welke wintechniek het best kan worden ingezet.

Drinkwaterbedrijven dienen te voldoen aan hun wettelijke taken: het produceren van drinkwater van onberispelijke en smaakvolle kwaliteit, met een grote leveringszekerheid, tegen maatschappelijk verantwoorde kosten.  Gezamenlijk leveren de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven aan ruim 7.5 miljoen adressen (Vewin, 2012). De bron voor het drinkwater bestaat uit grondwater dat meestal met putten wordt onttrokken uit de ondergrond, of uit oppervlaktewater dat wordt ingenomen uit rivieren, kanalen, meren of beken.

Winst

Voor de drinkwaterbedrijven is er sprake van “winst” als:

 • Het terreinbeheer duurzaam is en een inrichting heeft, waardoor de bron beschermd wordt. Dit vraagt in de  ideale situatie om grote aaneengesloten gebieden met een milieuvriendelijk beheer en landgebruik;
 • Het aantal actoren in een grondwaterbeschermingsgebied (sterk) verminderd kan worden waardoor afstemming en ontwikkeling van het gebied eenvoudiger wordt;
 • Er de zekerheid is dat de drinkwaterbedrijven de winlocatie en het leidingnet langdurig kunnen gebruiken;
 • Bovendien kan er sprake zijn van een “win” als:
  • Samenwerking bijdraagt aan imago en maatschappelijk draagvlak;
  • Samenwerking leidt tot efficiënte inzet van middelen (meer bereiken met zelfde budget of met minder budget hetzelfde bereiken)
  • Het gezamenlijk belang bij de samenwerking leidt tot een effectieve belangenbehartiging.

Voorbeelden

 • Uitwisseling van vergunningen: door het uitwisselen van vergunningscapaciteit blijft het winnen op drie locaties van Brabant Water mogelijk, waarbij effecten op derden nagenoeg vermeden worden.

  Infiltratievijver bij Epe

  foto: J. van Engelenburg, Vitens

 • Breevenen: het aanpassen van de waterwinning waardoor deze beter in het gebied past en kwelafhankelijke natuur weer terugkomt.
 • Budel: aanpassing van de winning (verdiepen van de winputten) waardoor het grondwatersysteem bij het elzenbroekbos nagenoeg niet meer beïnvloed wordt.

 

Lees meer over de gebruiksfunctie drinkwaterwinning.