Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Vanuit landbouw

Voor de landbouw is lange termijn zekerheid essentieel, aangezien de meeste bedrijven familiebedrijven zijn en hiervan afhankelijk zijn.

Belang

 • Er is een toenemende behoefte aan ‘leveringszekerheid’. Vroeger leverden boeren hun hele productie aan de coöperatie.  Die werd naar de veiling gebracht. Steeds meer sluiten verwerkende industrie en supermarkten rechtstreeks contracten af met boeren over te leveren.watersense hoeveelheden.  Voor de boer betekent dat hij de zekerheid moet hebben de afgesproken productie ook te halen.
 • Ieder gewas of gebruik van het landbouwgebied stelt specifieke eisen aan het grondwaterniveau (niet te hoog “wateroverlast” en niet te laag “watertekort”).  De waterschappen richten het oppervlaktewatersysteem in opdat landbouw en andere gebruiksfuncties zo goed mogelijk naast elkaar kunnen functioneren. Rondom het perceel wordt de grondwaterstand soms ook nog door de boeren zelf geoptimaliseerd door het plaatsen van stuwtjes e.d. in de sloten.
 • In tijden van droogte wordt het land beregend. Dit water wordt doorgaans uit omliggend oppervlaktewater gehaald of onttrokken uit de (ondiepe) ondergrond.
 • Om de opbrengst van de landbouwpercelen zo hoog mogelijk te maken, worden ze vaak bemest en bekalkt. Bovendien worden gewasbeschermingssmiddelen gebruikt tegen insecten, schimmels en onkruid. Deze stoffen worden zelden opgebruikt door de gewassen en komen door uit- en afspoeling in het grondwater en oppervlaktewater terecht.
 • In de landbouw worden veel verschillende machines gebruikt en er zijn pieken in de werkdruk. Daarom worden vaak loonwerkbedrijven ingehuurd. Zij hebben veel verschillende machines en leveren het personeel. Bij functiecombinaties met drinkwatervoorziening is het daarom van belang ook afspraken met loonwerkbedrijven te maken.

 

Winst

Bij samenwerking met drinkwaterbedrijven is de gevraagde aanpassing bij boerenbedrijven vooral gericht op verbetering van de kwaliteit en bescherming van grond- of oppervlaktewater en soms ook op vasthouden van meer water. Dat kan beperkingen opleggen, maar er zijn vaak ook mogelijkheden om per saldo beter af te zijn. Voorbeelden daarvan zijn:

 • verbetering van de bedrijfstructuur door slimme grondruil, bijvoorbeeld aaneengesloten gronden, te natte gronden ruilen tegen betere gronden;biokoeienp
 • het vervangen van vervuilende technieken door milieuvriendelijke alternatieven met een vergelijkbare of betere opbrengst
 • neveninkomsten uit werkzaamheden voor terreinbeheer rond de waterwinning, landschaps- en milieudiensten
 • compensatie voor effecten van afgesproken beperkingen
 • neveninkomsten uit ‘streekproducten’
 • gebruik van reststoffen, zoals kalk of compost als bodemverbeteraar
 • …..

Belangrijke aspecten om van de samenwerking een succes te maken liggen in het bieden van lange termijn zekerheid wat betreft financiering en inpassing in de omgeving (zodat investeringen daarop afgestemd kunnen worden), onderling begrip en vertrouwen.

Voorbeelden

 • Hergebruik effluent: gebruik van andere waterstromen door de landbouw.
 • Schoon water: onderzoek met en door de land- en tuinbouw naar nieuwe technieken om uitspoeling van verontreinigingen naar het grondwater te voorkomen.
 • Groningen: onderzoek met de land- en tuinbouw naar nieuwe technieken om uitspoeling van verontreinigingen naar het oppervlaktewater te voorkomen.
 • Roodborn: ontwikkeling van een natuurgebied met broekbos, het handhaven van een ondiepe grondwaterwinning met behoud van boerenbedrijf.

 

Lees meer over de gebruiksfunctie landbouw