Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Agrarisch waterbeheer

Een initatief van LTO Nederland om bij te dragen aan de wateropgaven in agrarische gebieden.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Daar is een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven voor nodig, maar ook met de waterschappen om de knelpunten op het gebied van water op te lossen. Te denken valt aan verontreiniging van het water met te veel meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, verzilting, te veel dan wel te weinig water.

foto_3_0

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de agrarische ondernemers faciliteren en de samenwerking met de waterschappen bevorderen. Onder andere door gebiedsprocessen te starten en het delen van kennis en praktijkervaring van andere agrariërs. Doelgroepen zijn de agrariërs in de open teelt (aardappels, graan, ruwvoerders, vollegrondsgroenten, bloembollen, bomen en fruitteelt) inclusief de grondgebonden melkveehouderij.

DAW projecten
Het plan is om op basis van de opgedane ervaringen van pilotprojecten in 2014 nieuwe gebiedsprojecten (minimaal 30) te starten en gezamenlijk te gaan werken aan de wateropgave. Als deze aanpak goed werkt en de knelpunten in het waterbeheer daadwerkelijk zo kunnen worden opgelost, zal in de waterplanperiode 2015-2021 deze werkwijze worden toegepast in de rest van Nederland en zullen op grote schaal nieuwe gebiedsprojecten worden gestart.

Voor meer informatie zie www.agrarischwaterbeheer.nl.

Literatuur

Informatie is overgenomen van www.agrarischwaterbeheer.nl.